Wet op het primair onderwijs

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420