Wet op de studiefinanciering

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003955