Wet op de identificatieplicht

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006297