Wet op de bedrijveninvesteringszones

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035933