Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016876