Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014194