Wet hergebruik van overheidsinformatie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036795