Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005700