Wet basisregistratie personen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715