Wet basisregistratie adressen en gebouwen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023466