Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779