Rijkswet op het Nederlanderschap

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003738/