Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/