Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033111/