Regeling lozen buiten inrichtingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0029887/