Regeling eisen geschiktheid 2000

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/