Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/