Besluit aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017620