Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/