Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018472/