Algemene wet bestuursrecht

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537