Uitkering aanvragen

Hebt u een te laag inkomen en te weinig vermogen om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

De bijstand zorgt ervoor dat uw inkomen op het landelijk vastgesteld minimumniveau komt te liggen. Hierdoor kunt u de periode tot u weer werk hebt gevonden overbruggen. Om aanspraak te kunnen maken op een bijstandsuitkering moeten uw inkomen en uw vermogen (en eventueel dat van uw partner met wie u samenwoont) onder bijstandsniveau liggen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld. Ook een auto of een huis wordt gezien als eigen vermogen.

U vraagt bijstand aan via de website van het UWV WERKbedrijf. U wordt eerst ingeschreven als werkzoekende. Het UWV WERKbedrijf kijkt meteen of er werk voor u is. Wanneer u niet direct aan de slag kunt, volg dan de alle stappen en vul gevraagde gegevens in. Heeft u vragen over de stappen die u moet doorlopen dan kunt u deze stellen via telefoonnummer 0900-9294. 

Bent u jonger dan 27 jaar en in het bezit van een Indicatie Banenafspraak, van het UWV? Dan telt de zoektermijn van vier weken niet. Doorloop dan de aanvraagprocedure via de onderstaande button en vermeld bij bijzonderheden dat u een Indicatie Banenafspraak heeft.

Bijstandsuitkering aanvragen op Werk.nl

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een bijstandsuitkering:
•    u en uw eventuele partner hebben onvoldoende geld om in uw bestaan te kunnen voorzien;
•    u bent achttien jaar of ouder;
•    u woont in Nederland;
•    u komt niet voor een andere uitkering in aanmerking;
•    u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen die niet in Nederland mogen verblijven.

De gemeente beoordeelt of u recht hebt op een bijstandsuitkering en beslist wat de hoogte van uw bijstand wordt.

Sollicitatieplicht

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u proberen zo snel mogelijk weer werk te vinden. U bent dus verplicht om te solliciteren. Die plicht geldt voor iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Als daarvoor een dringende reden is, is een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht mogelijk. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. De gemeente beoordeelt per persoon of er dringende redenen zijn om een ontheffing te verlenen. Zij mag geen ontheffing van de sollicitatieplicht verlenen aan hele groepen uitkeringsgerechtigden; altijd wordt uw persoonlijke situatie beoordeeld. 

Ontheffing voor alleenstaande ouders

U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan vijf jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal vijf jaar of tot het jongste kind vijf jaar is geworden.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.