Inspraak bij ruimtelijke plannen en projecten

We willen graag aan het begin van een traject de mening horen van de betrokkenen en de gelegenheid bieden om te reageren. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners nauw betrokken worden bij de politieke besluitvorming in een open en transparant proces, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk beslist. In het inspraakdocument ruimtelijke plannen en projecten is vastgelegd wanneer, hoe en met wie de gemeente communiceert als het gaat om ruimtelijke plannen en projecten.

Termijn

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit vast in een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit kunt u 6 weken lang inzien. Tijdens deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen.
Op de webpagina 'Bestemmingsplanprocedure' wordt uitgelegd in welke 5 stappen een bestemmingsplanprocedure verloopt.

Bezwaar en beroep

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit. U dient uw beroep in bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen.