Bestemmingsplanprocedure

1. Voorontwerp bestemmingsplan

 • Verplicht vooroverleg met provincie, rijk en overige instanties.\
 • Publicatie voorontwerp in Stadsblad met eventueel aankondiging inspraakavond. 
 • Vrijwillig inspraak met burgers (zes weken; inspraakverordening). 
 • Inspraakreacties en vooroverleg verwerken (Nota van Commentaar) en eventueel aanpassen bestemmingsplan (wordt ontwerp).
 • Nota van Commentaar ter advies aan raadscommissie.

 2. Ontwerpbestemmingsplan

 • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan door college van B&W. 
 • Terinzagelegging gedurende 6 weken, publicatie in Stadsblad en Staatscourant.
 • Mogelijkheid tot indienen zienswijzen:
  • hoe: schriftelijk of mondeling
  • door wie: door een ieder
  • bij wie: gemeenteraad
  • wanneer: binnen terinzagetermijn.

3. Vaststelling bestemmingsplan

 • Opstellen raadvoorstel met daarin behandeling zienswijzen en de eventuele aanpassingen bestemmingsplan.
 • Advisering raadscommissie Bouwen en Wonen t.a.v. raadsvoorstel.
 • Vaststelling door gemeenteraad binnen 12 weken na afloop terinzagetermijn.

4. Bekendmaking

 • Binnen twee weken na vaststelling of binnen 6 weken als plan gewijzigd wordt vastgesteld of zienswijzen van provincie of inspectie niet (geheel) wordt overgenomen. 
 • Publicatie in Stadsblad en Staatscourant.
 • Terinzagelegging gedurende zes weken.
 • Mogelijkheid tot indienen beroep:
  • bij wie: Afd.bestuursrechtspraak Raad van State
  • door wie: belanghebbenden, mits ook zienswijze ingediend
  • hoe: schriftelijk
  • wanneer: binnen terinzagetermijn

5. Inwerkingtreding

 • Plan treedt in werking na afloop beroepstermijn (rechtskracht).
 • Indien geen beroep àplan ook onherroepelijk na afloop beroepstermijn.
 • Indien wel beroep àplan onherroepelijk na besluit Raad van State op ingediende beroepen.

Communicatie procedurestappen bestemmingsplan

De gemeente maakt elke procedurestap van een nieuw bestemmingsplan bekend in Groot Hellevoet (gemeentepagina) en op de gemeentelijke website. Tevens kan het bestemmingsplan geraadpleegd  worden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en worden bekendmakingen over een ontwerp bestemmingsplan, een vastgesteld bestemming en een onherroepelijk bestemmingsplan ook in de Staatscourant geplaatst.

 

Bijzonderheden

De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast. Daarin staat wat de bestemming van een bepaald stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, kantoren, industrie, recreatie of horeca. In het plan staan ook de regels die bij de verschillende bestemmingen horen. De regels geven aan wat binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag.

In de toelichting wordt de verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes van het plan, de resultaten van eventuele onderzoeken en inspraak van de bevolking en overleg met de wettelijke instanties zoals bijvoorbeeld de provincie worden hier vermeld en de verschillende bestemmingen worden uitgelegd.

Het is wettelijk verplicht dat bestemmingsplannen digitaal beschikbaar worden gesteld en dat zij voldoen aan de landelijke RO-standaarden. Daarnaast is er met de invoering van deze wet een actualiseringsverplichting van kracht geworden. Bestemmingsplannen mogen volgens de wet ruimtelijk ordeninge niet ouder zijn dan 10 jaar