Voorontwerp bestemmingsplan Zandpad 36

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 2 oktober 2018 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Zandpad 36’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.

 

Inhoud
Aannemersbedrijf De Bruijne, gevestigd aan het Zandpad 36 te Nieuwenhoorn heeft al geruime tijd last van de beperkte ontsluiting van de locatie. Het laden en lossen vindt niet direct op het bedrijfsterrein plaats, maar op de Rijksstraatweg. Dit is een ongewenste situatie omdat de hoofdontsluitingsweg van Nieuwenhoorn hierdoor geregeld  wordt geblokkeerd. De aan- en afvoer vindt bovendien plaats tussen twee woningen. Ook heeft het bedrijf op deze plaats in de woonkern geen uitbreidingsmogelijkheden. Verplaatsing van het bedrijf is uit het oogpunt van een goed woon- en leefklimaat en uit verkeersoogpunt gewenst. Aannemersbedrijf de Bruijne BV heeft met de gemeente de mogelijkheden besproken om het bedrijf aan het Zandpad 36 te verplaatsen naar een andere locatie binnen de gemeente Hellevoetsluis, locatie Kanaalweg WZ51.

Wat houdt de herontwikkeling in
De gemeente en aannemersbedrijf hebben een overeenkomst met elkaar gesloten voor een woningbouwplan met 10 woningen. Dat zijn zes woningen meer dan wat mogelijk is in het huidige bestemmingsplan. Hiervan worden vier woningen gerealiseerd in de bestaande woonboerderij, in de vorm van vier appartementen. De overige zes (twee-onder-een-kap) woningen worden op het huidige bedrijfsterrein achter de woonboerderij gebouwd. Deze woonvorm sluit aan op de overige bebouwing aan de Smithilseweg. De tuinen en erfafscheidingen worden bij voorkeur groen ingericht om de overgang van het dorp naar het buitengebied geleidelijk te laten verlopen. Er komen 20 parkeerplaatsen bij de woningen zelf.

Voorontwerp bestemmingsplan
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan is er een voorbereidingsfase. Het bestemmingsplan ‘Zandpad 36’ bevindt zich momenteel in deze fase, waarin het nodige onderzoek en bestuurlijke vooroverleg plaatsvindt.

Inloopavond
Op 30 oktober 2018 organiseert de gemeente een inloopavond, waarin u de beschikbare tekeningen van de plannen Zandpad 36 kunt inzien en met onze medewerkers hierover van gedachten kunt wisselen. U kunt dan vragen stellen en via een reactieformulier reageren op het plan. De reacties nemen we mee als (schriftelijke) inspraakreactie in het opstellen van het bestemmingsplan. De inloopavond is van 20.00 uur t/m 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tijdens de inloopavond is ook informatie over Kanaalweg WZ 51 in te zien.

Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopige bouwplan
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 18 oktober tot en met 14 november 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
U heeft de gelegenheid om binnen de inspraaktermijn een mondelinge of schriftelijke reactie kenbaar te maken. De inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie VOBP Zandpad 36’.

Hoe gaat de procedure verder verlopen
Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelt het college alle ingekomen reacties. Als het nodig is, wordt het plan hierop aangepast. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk beantwoord. Daarna wordt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Via onderstaande links kunt u de bijbehorende documenten raadplegen:
-plangebied
-verkennend bodemonderzoek
-quickscan flora en fauna
-Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
-memo aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling
-bestemmingsplan