Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” wordt opgesteld. Een voorontwerp bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” is vrijgegeven voor inspraak en wordt voor een ieder ter inzage gelegd.

Aanleiding
Op basis van het bestemmingsplan "Molshoek" is het voormalige bedrijventerrein ‘Molshoek’ al grotendeels veranderd in een woongebied. Voor het overige deel maakt het voorontwerp van het bestemmingsplan "Nieuwe vesting fase 3" de bouw van 83 woningen mogelijk.

Inzien voorontwerp
Het voorontwerp bestemmingsplan "Nieuwe vesting fase 3" (inclusief bijbehorende onderzoeken) kunt u vanaf 28 februari 2019 ook raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u vanaf 28 februari 2019 tijdens kantooruren de papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan inzien bij de receptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26. Na 17 april 2019 liggen deze stukken niet meer ter inzage.

Reactie geven?
Met ingang van 28 februari 2019 kan een ieder gedurende een termijn van zes weken een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken. Deze reactietermijn sluit op 17 april 2019. Het geven van een inspraakreactie kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw schriftelijke reactie indienen door gebruik te maken van onderstaande mogelijkheden.

Per post: Gemeente Hellevoetsluis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis met als onderwerp "Plan Nieuwe vesting"
Per e-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl met als onderwerp "Plan Nieuwe vesting"
Tijdens de inloopavond op 2 april 2019

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met Claudia Lemmert van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0181.

Inloopavond 2 april 2019
Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de gemeente een inloopavond over deze ontwikkeling. Tijdens deze avond kunt u zich nader laten informeren over het voorontwerp bestemmingsplan. Op die avond kunt u ook de beschikbare tekeningen van het te herontwikkelen gebied inzien en hierover van gedachten wisselen met medewerkers van de gemeente en de initiatiefnemer. Ook kunt u dan via een reactieformulier reageren op het plan. De reacties nemen we mee als (schriftelijke) inspraakreactie bij het opstellen van het bestemmingsplan.

De inloopavond duurt van 20.00 uur t/m circa 21.30 uur en vindt plaats in de werkloods van het Droogdok Jan Blanken aan de Dokweg 5 in Hellevoetsluis. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat voor u uitkomt.

Aanmelden voor inloopavond
In verband met de organisatie van de avond stellen we het op prijs als u van tevoren aangeeft of u van de deze inloopavond gebruik maakt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar communicatie@hellevoetsluis.nl met als onderwerp ‘Inloopavond Nieuwe Vesting’. In de mail kunt u aangeven met hoeveel personen u verwacht te komen. Mocht u zich niet van tevoren hebben aangemeld, maar u wilt alsnog naar de inloopavond komen, dan kunt u gewoon binnenlopen op 2 april.

De documenten die ter inzage liggen kunt u via onderstaande links raadplegen:
-voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Vesting fase 3
-Plankaart voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Vesting Fase 3
-Bijlage 1 stedenbouwkundigplan
-Bijlage 2 verkavelingsvoorstel nieuwe Vesting Fase 3
-Bijlage 3 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
-Bijlage 4 conventionele explosieven
-Bijlage 5 verkennend bodemonderzoek
-Bijlage 6 Quick scan flora en fauna
-Bijlage 7 veldinventarisatie vleermuizen en vogels
-Bijlage 8 berekening watercompensatie