Voorontwerp bestemmingsplan Medisch Centrum (Herman Heijermanstraat)

U kunt hier het voorontwerp bestemmingsplan van het medisch centrum (Herman Heijermanstraat) raadplegen.

Voorontwerp bestemmingsplan Medisch Centrum Herman Heijermanstraat

Kaart voorontwerp bestemmingsplan Medisch Centrum Herman Heijermanstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 15 januari 2019 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Medisch Centrum Hellevoetsluis’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties. 

Voorontwerp bestemmingsplan

Op de locatie Herman Heijermansstraat 1 in Hellevoetsluis staat een voormalig post- en bestelkantoor. Het pand is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en komt in aanmerking voor herontwikkeling. De gronden zijn aangekocht door een besloten vennootschap, dat bestaat uit twee huisartsenpraktijken, stichting Het van Weel Bethesda Ziekenhuis, een verloskundige praktijk en een apotheek. Zij hebben het voornemen om een gezondheidscentrum te realiseren. Daarvoor moet het bestaande pand worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan voor deze locatie worden gewijzigd en wordt een nieuw (voorontwerp) bestemmingsplan opgesteld.

Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 24 januari tot en met 20 februari 2019 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl via Inwoners > Bouwen en Verbouwen > Ruimtelijke Plannen > Bestemmingsplannen.
U heeft de gelegenheid om binnen de inspraaktermijn een mondelinge of schriftelijke reactie kenbaar te maken. De inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie VOBP Medisch Centrum Hellevoetsluis’.

Hoe gaat de procedure verder verlopen

Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelt het college alle ingekomen reacties. Eventueel wordt het plan aangepast. Daarna wordt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inloopavond 29 januari 2019

Op 29 januari 2019 organiseert de gemeente een inloopavond, waarop u de beschikbare tekeningen
van het nieuwe medisch centrum kunt inzien en hierover van gedachten kunt wisselen met medewerkers van de gemeente en de initiatiefnemer. Ook kunt u via een reactieformulier reageren op het plan. De reacties nemen we mee als (schriftelijke) inspraakreactie bij het opstellen van het bestemmingsplan. De inloopavond duurt van 20.00 uur t/m 22.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Hellevoetsluis. In verband met de organisatie van de avond stellen wij het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar communicatie@hellevoetsluis.nl en daarin aan te geven met hoeveel personen u verwacht te komen. 

De zonnestudies kunt u via onderstaande links raadplegen:
-22 september
-20 maart
-21 december
-22 juni
 

 

Uitgelicht