Bestemmingsplan Nieuw Helvoet

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.

Het bestemmingsplan ‘Nieuw-Helvoet’ is door de gemeenteraad van Hellevoetsluis op 27 september 2018 vastgesteld.Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit  heeft vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 voor een ieder ter inzage gelegen bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de genoemde termijn van inzage tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Indien dit laatste het geval is, treedt het wijzigingsplan niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Klik op deze link om het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen te bekijken.

Klik op deze link om de bijlagen behorden bij de ruimelijke onderbouwing te bekijken.