Bestemmingsplan Ikkerseweg

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Ikkerseweg 2’ (NL.IMRO.0530.BPManege2017-vg01) gewijzigd vast te stellen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan (inclusief bijlagen) en het raadsbesluit tot vaststelling zullen met ingang van 20 december 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen bij de receptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Die stukken zullen vanaf genoemde datum ook te raadplegen zijn via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl>ter inzage en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
De belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan, indien beroep is ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Ikkerseweg 2’ bedraagt zes weken en gaat in op 21 december 2018.

Via onderstaande links kunt u de volgende documenten raadplegen:

-Ondertekend raadsbesluit
-Bestemmingsplan Ikkerseweg
-Memo inspraak en zienswijze
-Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Ikkerseweg