Vastgesteld Bestemmingsplan Medisch Centrum Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken het volgende bekend. Het bestemmingsplan ‘Medisch centrum Hellevoetsluis’ is door de gemeenteraad van Hellevoetsluis op 23 januari 2020 vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Herman Heijermansstraat 1, in Hellevoetsluis. Op deze locatie staat een voormalig post- en bestelkantoor. Het pand is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en komt in aanmerking voor herontwikkeling. De gronden zijn aangekocht door een besloten vennootschap, deze bestaat uit twee huisartsenpraktijken, een stichting “Het van Weel Bethesda Ziekenhuis”, een verloskundige praktijk en een apotheek. Zij hebben het voornemen om een gezondheidscentrum te realiseren. Daarvoor moet het bestaande pand worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan voor deze locatie worden gewijzigd en is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Medisch Centrum Hellevoetsluis’ heeft vanaf 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 ter inzage gelegen. De beantwoording van de ingediende zienswijze is opgenomen in bijlage “Nota zienswijzen” van het vastgestelde bestemmingsplan. 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 18 maart 2020 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de genoemde termijn van inzage tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Indien dit laatste het geval is, treedt het bestemmingsplan niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
 

Bijlage