Ontwerp Bestemmingsplan Haringvlietweg

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Haringvlietweg/Zoomweg, gelegen in de recreatieve zone van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft hier een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan Recreatie. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan de uitbreiding van camping ’t Weergors juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Haringvlietweg’ ligt vanaf 2 augustus tot en met 12 september 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de gemeenteraad van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het emailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen OBP Haringvlietweg’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u onderstaande links raadplegen.
-Kennisgeving OBP Haringvlietweg
-Ontwerp Raadsbesluit
-Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding Camping 't Weergors
-Bestemmingsplan Haringvlietweg