Voorontwerp bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 8 november 2016 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Den Bonsen Hoek’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.

Plangebied
Het plangebied ligt in het noordoosten van het stedelijk gebied van Hellevoetsluis en wordt van noord naar west globaal begrensd door de Dijkweg, de Bonseweg, de Kanaalweg Westzijde, Amnesty Internationallaan en de Oostdijk.

Inhoud
Actualisatie  bestemmingsplan 
De gemeente Hellevoetsluis staat voor een nieuwe actualisatieronde van haar bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Den Bonsen Hoek vormt het eerste plan dat binnen deze nieuwe actualisatieronde wordt geactualiseerd. Het grootste deel van het plangebied is conserverend van aard. Dat wil zeggen dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan in hoofdzaak hetzelfde blijven. 

Ontwikkellocatie Kop Oostdijk
Een deel van het bestemmingsplan betreft het nieuw te ontwikkelen gebied ‘Kop Oostdijk’. De gemeente wil deze locatie gaan ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Al langere tijd bestaat de wens om deze entree van Hellevoetsluis een aantrekkelijker aanblik te geven. Het plan is om aan de Kop van de Oostdijk, op de locatie van Moree en in de omgeving daarvan, maximaal 81 huurappartementen te ontwikkelen. De maximale bouwhoogte bedraagt vijf verdiepingen.  Het project geeft invulling aan de vraag naar middel-dure appartementen, die geschikt zijn voor senioren. In het bestemmingsplan wordt de bouw van 3 appartementengebouwen van elk maximaal 27 woningen planologisch mogelijk gemaakt. Het voorontwerp bestemmingsplan houdt alvast rekening met deze beoogde ontwikkeling. Het nieuwe bestemmingsplan wordt toetsingskader van de ontwikkeling van de ‘Kop Oostdijk’.

Voorontwerp bestemmingsplan 
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan is er een voorbereidingsfase. Het bestemmingsplan ‘Den Bonsen Hoek’ bevindt zich momenteel in deze fase, waarin het nodige onderzoek en bestuurlijke vooroverleg plaatsvindt. 

Wettelijk vooroverleg
In het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan is er tevens op grond van artikel 3.1.1.van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vooroverleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met eventuele andere diensten van rijk en provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Inzage en Inspraak 
Omdat er in het plan een ontwikkellocatie is opgenomen wordt er gelegenheid geboden hier een inspraakreactie op te geven. Wanneer het bouwplan ‘Kop Oostdijk’ in concept gereed is zal hierop ook inspraak worden verleend.

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Den Bonsen Hoek’ ligt vanaf 17 november tot en met 21 december 2016 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. Er wordt voor het bestemmingsplan geen inspraakbijeenkomst gehouden. Naar verwachting zal er voor het bouwplan van de ‘Kop Oostdijk’ begin volgend jaar een informatieavond worden georganiseerd.  U heeft de gelegenheid om binnen de inspraaktermijn een mondelinge of schriftelijke reactie kenbaar te maken. 

De inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie VOBP Den Bonsen Hoek/Kop Oostdijk’.

Vooruitblik procedure
Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelt het college alle ingekomen reacties. Als het nodig is, wordt het plan hierop aangepast. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk beantwoord. Daarna wordt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Via onderstaande links kunt u alle informatie met betrekking tot het bestemmingsplan Den Bonsen Hoek raadplegen: