Ontwerp bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

De gemeente Hellevoetsluis staat voor een nieuwe actualisatieronde van haar bestemmingsplannen. De plannen die in de vorige ronde als eerste zijn geactualiseerd komen daarbij als eerste aan bod. Zo is een deel van deze plannen nog niet digitaal raadpleegbaar. Het voorliggende bestemmingsplan Den Bonsen Hoek vormt het eerste plan dat binnen deze nieuwe actualisatieronde wordt geactualiseerd.

De gemeente Hellevoetsluis heeft in 2013 de actualisatie inhaalslag van haar bestemmingsplannen afgerond. Alle vigerende bestemmingsplannen die ouder waren dan 10 jaar moesten voor 1 juli 2013 geactualiseerd zijn. In 2014 heeft er een evaluatie plaatsgevonden op basis waarvan de ' Notitie Actualisatie Bestemmingsplannen Gemeente Hellevoetsluis' (hierna: evaluatienotitie), is opgesteld. Deze notitie is op 28 april 2015 vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan de raadscommissie Wonen, Werken en Recreatie. In de evaluatienotitie is op hoofdlijnen de taak, die de gemeente heeft ten aanzien van haar bestemmingsplannen, geëvalueerd waarbij met name gekeken is naar de kwaliteit, de aanpak en (interne) processen van de bestemmingsplannen en de motivering van keuzes. In de notitie zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het bestemmingsplan Den Bonsen Hoek zal worden opgesteld met inachtneming en op basis van deze conclusies en aanbevelingen. Het actualiseren van bestemmingsplannen is een wettelijke taak. Bestemmingsplannen moeten om de 10 jaar worden geactualiseerd. De actualisatie van bestemmingsplannen is dan ook een continu proces. Het doel van de actualisatie is dat er steeds een actueel overzicht bestaat van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een gebied. Daarnaast kan (nieuwe) wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving er toe leiden dat er aanpassingen nodig zijn in het bestemmingplan. Een onderdeel van de evaluatienotitie is de 'Planning actualisatie bestemmingsplannen gemeente Hellevoetsluis periode 2014-2024'. Hierin zijn alle vigerende bestemmingsplannen opgenomen voor actualisatie binnen 10 jaar. Het bestemmingsplan Den Bonsen Hoek is op grond van deze planning één van de eerste bestemmingsplannen die geactualiseerd wordt.

De bijbehorende documenten kunt u via onderstaande links raadplegen:
-Ontwerpbestemmingsplan Den Bonsen Hoek
-Plankaart 1
-Plankaart 2
- Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Den Bonsen Hoek