Bestemmingsplannen

Overzicht actuele bestemmingsplannen.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2

  Manegebedrijf Iron Horse Ranch wil om het dierenwelzijn en de dienstverlening te optimaliseren een paddock aanleggen en een gedeelte van het terrein verharden. Om medewerking te kunnen verlenen aan dit planinitiatief is het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied hebben de betreffende gronden aan de Ikkerseweg 2 namelijk een agrarische bestemming. Die bestemming laat de aanleg van een paddock en terreinverharding ten behoeve van de manege niet toe.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Zandpad 36

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 2 oktober 2018 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Zandpad 36’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” wordt opgesteld. Een voorontwerp bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” is vrijgegeven voor inspraak en wordt voor een ieder ter inzage gelegd.

 • Bestemmingsplan buitengebied

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan buitengebied raadplegen.

 • Ontwerp Bestemmingsplan Haringvlietweg

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Haringvlietweg/Zoomweg, gelegen in de recreatieve zone van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft hier een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan Recreatie. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan de uitbreiding van camping ’t Weergors juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

 • Ontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 301

  Bekijk hier het ontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 301

 • Bestemmingsplan Nieuwenhoorn

  Bekijk hier de documenten behorend bij het bestemmingsplan Nieuwenhoorn.

 • Bestemmingsplan Ravense Hoek

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Ravense Hoek bekijken.

 • Bestemmingsplan Centrum

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Centrum raadplegen.

 • Bestemmingsplan De Kooistee

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan De Kooistee raadplegen.

 • Bestemmingsplan Nieuw Helvoet

  Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.

 • Bestemmingsplan De Vesting

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan De Vesting raadplegen.

 • Bestemmingsplan Heliushaven

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Heliushaven raadplegen.

 • Bestemmingsplan Hellevoet

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Hellevoet raadplegen.

 • Bestemmingsplan Noordelijke Randweg

  Hier kunt u de documenten behorend bij de Noordelijke Randweg raadplegen.

 • Bestemmingsplan Noordwest

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Noordwest raadplegen.

 • Bestemmingsplan De Struyten

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan De Struyten raadplegen.

 • Bestemmingsplan Bedrijven

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Bedrijven raadplegen.

 • Bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

  Bekijk hier het huidige bestemmingsplan, het (nieuwe) voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan Den Bonsen Hoek.

 • Bestemmingsplan Disco

 • Bestemmingsplan Molshoek

 • Bestemmingsplan project Duinhoek

 • Bestemmingsplan Recreatie

  Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 9 juli 2013 ingestemd met ontwerp van het bestemmingsplan ‘Recreatie’.
  Het plangebied is gelegen ten westen van de kern van Hellevoetsluis. Ten zuidwesten ligt het Haringvliet. Het plangebied wordt in het noorden door de Dammenweg (N57) begrensd. De provinciale Amnesty Internationallaan en de Heliushaven begrenzen het plangebied in het oosten. Het gemeentelijk deel van de Haringvliet behoort tot het plangebied en vormt de zuidelijke grens.

 • Bestemmingsplan Kanaalzicht

 • Bestemmingsplan Ikkerseweg

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Ikkerseweg 2’ (NL.IMRO.0530.BPManege2017-vg01) gewijzigd vast te stellen.

 • Voorbereidingsbesluit Deelgebied overzijde Zoomweg/Haringvlietweg Hellevoetsluis

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 oktober 2015 het Voorbereidingsbesluit Deelgebied overzijde
  Zoomweg/Haringvlietweg te Hellevoetsluis heeft vastgesteld.