Visie Zuidfront en Land van Paling

In de eerste helft van 2021 wordt gewerkt aan een visie voor het Zuidfront en het Land van Paling.

Het Zuidfront in de Vesting van Hellevoetsluis, pal aan het Haringvliet, hoort bij de mooiste plekken van Hellevoetsluis. Er zijn initiatiefnemers die interesse hebben om op deze unieke plek plannen te realiseren; een hotel met wellnesscentrum en een restaurant. Wij vinden het daar als gemeente echter te vroeg voor. Eerst willen we - samen met de omgeving en andere partijen - een visie ontwikkelen voor deze unieke locatie en bepalen welke ontwikkelingen op deze plek mogelijk en gewenst zijn. Plattegrond Zuidfront

Met de visie wil de gemeente inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden van het Zuidfront en het Land van Paling. Op het kaartje op deze pagina is te zien om welk gebied het precies gaat. Bij het opstellen van de Visie wordt rekening gehouden met de bijzondere ligging van de locatie. Er zal in de visie aandacht zijn voor de cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarde van het gebied. Wil iemand een plan uitvoeren op deze plek, dan kan op basis van de visie getoetst worden of het initiatief wenselijk, inpasbaar en haalbaar is.

Wie worden er betrokken bij het opstellen van de visie?

Om tot een breed gedragen visie voor het Zuidfront en Land van Paling te komen, willen we als gemeente met de omgeving en een aantal betrokken partijen samenwerken. Dat gebeurt deels in klein verband, met een klankbordgroep, en deels in breder verband, met iedereen vanuit de omgeving die mee wil denken en geïnformeerd wil blijven. Er is een klankbordgroep samengesteld, waarin zowel bewoners, ondernemers als andere (maatschappelijke, culturele en recreatieve) organisaties deelnemen.

 

De volgende groepen zijn in deze klankbordgroep vertegenwoordigd:
Bewoners Vesting (algemeen) Horeca-ondernemers Vesting
Vereniging van Eigenaren Hinderibben (marinehospitaal Oostkade) Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) afd. Hollandse Delta
Bewoners Oostkade / IVN Natuureducatie Top Voorne
Vereniging van Eigenaren Hoofdwacht (Westkade) Businessclub Nieuw Voorne
Bewoners omgeving Land van Paling Marketingorganisatie Op Voorne Putten
Bewoners omgeving Veerhaven Stichting Promotie Hellevoetsluis
Hengelsportvereniging Het Voornse Kanaal Havens (Koopvaardijhaven)
Stichting Verdedigingswerken Stichting Push
Vereniging tot behoud van de Vesting Stichting Museumkwartier


Door samen na te denken over wat er kan en past op deze plek, werken we aan een zo goed mogelijke invulling van deze waardevolle plek. En creëren we draagvlak voor mogelijke initiatieven. 

Proces

In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor het maken van de visie. Het streven is om de visie rond de zomer van 2021 klaar te hebben. De gemeenteraad kan er dan een besluit over nemen.
Het proces om tot de visie te komen, bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Inventarisatiefase (januari / februari 2021)

Tijdens deze processtap wordt cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Daarnaast vindt een analyse plaats van alle functies en kenmerken van het Zuidfront en Land van Paling in relatie tot de hele Vesting. Dit gebeurt op basis van bestaand materiaal en beleid, lopende projecten en initiatieven. Tijdens een bijeenkomst met de klankbordgroep bespreken we deze inventarisatie en analyse. Ook denkt de klankbordgroep mee over de kwaliteiten, sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van deze plek. We gaan met elkaar op zoek naar de kernwaarden van het gebied. Om vervolgens samen scherp te krijgen waar we naar toe willen. Aan het eind van deze fase ligt er een beeldend overzicht met randvoorwaarden en wensen voor het Zuidfront en Land van Paling. Dit is een bouwsteen voor de visie. 

Stap 2: Uitwerken mogelijke toekomstscenario’s (maart 2021)

Er worden drie of vier mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt door bureau KuiperCompagnons. Dit gebeurt aan de hand van de opbrengst van stap 1. Hierbij wordt rekening gehouden met cultuurhistorie en waterveiligheid. Ook stellen we een afwegingskader op, om de toekomstscenario’s aan te kunnen toetsen. De scenario’s en het afwegingskader worden voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken met de gemeenteraad. Ook komt er een interactieve (online) bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is. Dan worden de scenario’s gepresenteerd en zullen we deze met elkaar bespreken.
Aan het eind van deze stap is er een voorkeursscenario in beeld, op basis van het afwegingskader en de input vanuit de bijeenkomsten met de klankbordgroep, de omgeving en de gemeenteraad. 

Stap 3: Uitwerken voorkeursscenario (vanaf april)

KuiperCompagnons werkt het voorkeursscenario uit. Daarbij hoort ook een kostenanalyse en een globale uitvoeringsstrategie. Het voorkeursscenario en de uitvoeringsstrategie worden voorgelegd aan de klankbordgroep, waarna deze worden aangescherpt. Het einddocument wordt een beeldend document. Dit wordt besproken in de raadscommissie Wonen, Werken en Recreatie (WWR) en vervolgens in de gemeenteraad, die er een besluit over neemt.