Visie Zuidfront en Land van Paling

De gemeente ontwikkelt samen met een afvaardiging van omwonenden, ondernemers en andere organisaties uit de omgeving aan een visie voor het Zuidfront en Land van Paling. De visie moet duidelijk maken welke ontwikkelingen op deze plek mogelijk en gewenst zijn. 

Het Zuidfront in de Vesting van Hellevoetsluis, pal aan het Haringvliet, hoort bij de mooiste plekken van Hellevoetsluis. Voor het visietraject gestart werd, waren er al initiatiefnemers die interesse hadden om op deze unieke plek plannen te realiseren; een hotel met wellnesscentrum en een restaurant. Wij vonden en vinden het daar als gemeente echter te vroeg voor. Eerst willen we - samen met de omgeving en andere partijen - een visie ontwikkelen voor deze unieke locatie en bepalen welke ontwikkelingen op deze plek mogelijk en gewenst zijn. Plattegrond Zuidfront

Met de visie wil de gemeente inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden van het Zuidfront en het Land van Paling. Op het kaartje op deze pagina is te zien om welk gebied het precies gaat. Bij het opstellen van de Visie wordt rekening gehouden met de bijzondere ligging van de locatie. Er zal in de visie aandacht zijn voor de cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarde van het gebied. Wil iemand een plan uitvoeren op deze plek, dan kan op basis van de visie getoetst worden of het initiatief wenselijk, inpasbaar en haalbaar is.

Wie worden er betrokken bij het opstellen van de visie?

Om tot een breed gedragen visie voor het Zuidfront en Land van Paling te komen, willen we als gemeente met de omgeving en een aantal betrokken partijen samenwerken. Dat gebeurt deels in klein verband, met een klankbordgroep, en deels in breder verband, met iedereen vanuit de omgeving die mee wil denken en geïnformeerd wil blijven. Er is een klankbordgroep samengesteld, waarin zowel bewoners, ondernemers als andere (maatschappelijke, culturele en recreatieve) organisaties deelnemen.

 

De volgende groepen zijn in deze klankbordgroep vertegenwoordigd:
Bewoners Vesting (algemeen) Horeca-ondernemers Vesting
Vereniging van Eigenaren Hinderibben (marinehospitaal Oostkade) Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) afd. Hollandse Delta
Bewoners Oostkade / IVN Natuureducatie Top Voorne
Vereniging van Eigenaren Hoofdwacht (Westkade) Businessclub Nieuw Voorne
Bewoners omgeving Land van Paling Marketingorganisatie Op Voorne Putten
Bewoners omgeving Veerhaven Stichting Promotie Hellevoetsluis
Hengelsportvereniging Het Voornse Kanaal Havens (Koopvaardijhaven)
Stichting Verdedigingswerken Stichting Push
Vereniging tot behoud van de Vesting Stichting Museumkwartier


Door samen na te denken over wat er kan en past op deze plek, werken we aan een zo goed mogelijke invulling van deze waardevolle plek. En creëren we draagvlak voor mogelijke initiatieven. 

Proces

In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor het maken van de visie. Het streven is om de visie rond de zomer van 2022 klaar te hebben. De gemeenteraad kan er dan een besluit over nemen.

Wat is er gedaan?

Bureau KuiperCompagnons (advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving) stelt de visie op. Het bureau heeft zich eerst verdiept in de cultuurhistorie van het gebied om de historische en landschappelijke context goed in kaart te brengen. Dit hebben zij besproken met de klankbordgroep. Vervolgens heeft de klankbordgroep meegedacht over de sterke/zwakke punten en ideeën ingebracht over wat men zou willen voor het Zuidfront en Land van Paling. 
Op basis van die inbreng is KuiperCompagnons in het voorjaar aan de slag gegaan met het uitdenken van vier thematische richtingen. Ook is gekeken naar het onderwerp parkeren. Verder heeft het onderwerp ‘bebouwing’ extra aandacht gekregen: wat is wel en niet passend en mogelijk op deze plekken. De thematische uitwerkingen en vragen over parkeren en bebouwing zijn vervolgens voor en na de zomervakantie besproken met een afvaardiging van de gemeenteraad en met de klankbordgroep. 

Bijeenkomst voor geïnteresseerden op 13 april

Op woensdagavond 9 februari is de gemeenteraad bijgepraat over het traject tot nu toe en over de inbreng van de klankbordgroep. U kunt deze avond nog terugkijken, via deze link. Verder werkt KuiperCompagnons op basis van alle inbreng een denkrichting uit voor de visie. Die denkrichting is in maart 2022 besproken met de klankbordgroep. Op 13 april volgt een online avond voor alle belangstellenden uit Hellevoetsluis. De gemeente en bureau KuiperCompagnons willen geïnteresseerden graag laten zien wat de ideeën zijn voor het Zuidfront en Land van Paling. Ook willen zij graag peilen of de visie aansluit bij een grotere groep. U bent van harte welkom om de online bijeenkomst bij te wonen, via het vergaderprogramma Teams. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. Wilt u aanwezig zijn? Meldt u dan aan door uiterlijk op maandag 11 april een e-mail te sturen naar t.schuurmans@hellevoetsluis.nl.  U ontvangt dan op de ochtend van de bijeenkomst een agenda-uitnodiging met een link om de bijeenkomst die avond bij te wonen. 

Vervolgproces

Na deze bijeenkomst ronden we de visie af.  De visie wordt eerst besproken door het college, en wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad, om hem vast te stellen. De planning is dat dit nog voor de zomervakantie gebeurt. De uitvoering van de visie is afhankelijk van hoeveel budget er door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld. Uitvoering van de visie kost geld, en daar kunnen we verschillende scenario’s voor uitwerken, zodat de gemeenteraad daar later ook nog een besluit over kan nemen.  

Wat staat er in de visie?

Uit de inbreng van de klankbordgroep blijkt dat er veel waarde wordt gehecht aan de openheid van het Zuidfront en Land van Paling. We moeten terughoudend zijn met nieuwe bebouwing en ook terughoudend met parkeren, was de conclusie. Op de huidige locatie van Aquarius is ruimte voor een nieuw gebouw voor horeca, als mooie blikvanger vanaf het water, maar het is niet de bedoeling dat dit veel hoger of breder wordt dan nu. Het Zuidfront zou ook veel groener mogen worden en een aantrekkelijke uitstraling krijgen, waardoor je het Haringvliet vanaf die plek veel beter kunt beleven. Dat betekent ook dat het parkeren op het Zuidfront zoveel mogelijk beperkt moet worden. Het is wel van belang om rekening te houden met loopafstanden voor de bewoners van de Oostkade / Marinehospitaal en mensen die mindervalide zijn. Op het Land van Paling worden mogelijkheden gezien om parkeerplaatsen zorgvuldig in te passen. Over parkeren en de verkeerssituatie in de Vesting loopt nog een apart verkeersonderzoek. Het Land van Paling is ook heel geschikt voor evenementen, vindt de klankbordgroep. Op het Land van Paling zou een nieuw paviljoen kunnen komen, waar ook het huidige toiletgebouw en transformatiestation onderdeel van uitmaken. Het voetpad langs het kanaal kan mooier gemaakt worden. Dit zou een levendige Kanaalpromenade kunnen worden, als verbinding tussen het winkelcentrum en het Haringvliet.