Windmolens

Langs de Haringvlietdam, aan de kant van het Haringvliet, komen twee nieuwe windmolens. Hier wordt momenteel een plan voor ontwikkeld en onderzoek naar gedaan door het bedrijf E-Connection.

Twee nieuwe windturbines

Aan de Noordzeekant van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. E-Connection, het bedrijf dat ook de huidige windturbines exploiteert is daarvoor de plannen aan het uitwerken. Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden vergunningen aangevraagd. Het streven was oorspronkelijk om alle noodzakelijke procedures in 2021 af te ronden. Het college van B&W heeft echter besloten om de bestemmingsplanprocedure voor de windturbines aan de Haringvlietdam uit te stellen. De reden daarvoor is dat de Raad van State vorig jaar zomer een uitspraak deed over een windpark bij Delfzijl. Deze uitspraak zou mogelijk gevolgen hebben voor alle ontwikkelingen voor windenergie in Nederland. In de uitspraak stond dat het Rijk de algemene normen die tot dan toe geldig waren voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid beter had moeten onderbouwen met een uitgebreide milieubeoordeling. Deze normen mochten niet meer gebruikt worden totdat deze milieubeoordeling zou zijn gemaakt. 

Gemeente Hellevoetsluis heeft toen besloten om het eerste concept van het bestemmingsplan (voorontwerp) niet te behandelen. Later werd bekend dat gemeenten zelf goed onderbouwd normen kunnen opstellen voor een windproject. In die normen komt te staan waar het windproject aan moet voldoen op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Slagschaduw gaat over de bewegende schaduw die draaiende windturbines op hun omgeving werpen. Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu.

Aan die lokale normen voor Hellevoetsluis is vervolgens gewerkt, met de bedoeling om die met de klankbordgroep, de gemeenteraad en andere mensen in de omgeving te bespreken. Er stond een inloopavond gepland op 29 maart, en een avond met de gemeenteraad op 30 maart om de lokale normen te bespreken.
Op dinsdag 22 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders echter besloten om het verdere besluitvormingstraject voor de windturbines tijdelijk op te schorten. Dit heeft te maken met een motie van de Kamerleden Leijten en Erkens over windturbines van 23 februari 2022, die door de Tweede Kamer op 8 maart is aangenomen. Deze motie vraagt aan de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s (Regionale Energie Strategie) over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windturbines. Dit gaat onder andere over strenge minimumafstandsnormen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen. Ook vraagt de motie om te bekijken of de manier waarop Denemarken hiermee omgaat, ook in Nederland tijdelijk kan worden toegepast.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regering omgaat met deze motie. Het college van B&W wil hier eerst meer duidelijkheid over. Daarom heeft het college besloten de verdere besluitvorming over de windturbines uit te stellen, totdat er meer bekend is over de consequenties van de motie voor het windtraject in Hellevoetsluis. Voor het college geldt: We hebben als gemeente niet alleen afspraken die we willen nakomen over de hoeveelheid windenergie die we moeten opwekken in onze gemeente. We hebben ook de zorg voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Voor ons weegt dat belang zwaar, en daarom willen we ook nu weer dat er eerst meer duidelijkheid komt, voor we ingrijpende besluiten nemen over lokale normen in de volgende fase van het bestemmingsplan (het ontwerp-bestemmingsplan). 

Avonden over het windproject op 29 en 30 maart van 29 maart gaan niet door

Er stond een informatieavond gepland op 29 maart over de windturbines, waarin we met u in gesprek zouden gaan over de lokale normen voor de windturbines in Hellevoetsluis. Deze avond gaat niet door. Ook de avond met de gemeenteraad van 30 maart gaat niet door. 

Wat betekent dit besluit voor de procedure van het voorontwerp bestemmingsplan?

De eerste versie van het bestemmingsplan (het voorontwerp bestemmingsplan) is in februari door het college is behandeld en ligt nog tot 31 maart ter inzage en daar kan tot dat moment op gereageerd worden. Het collegebesluit over het voorontwerp bestemmingsplan is al eerder genomen en de lopende procedure ronden we dus gewoon af. De volgende fase van het bestemmingsplan is het ontwerp bestemmingsplan. Dat proces zetten we nu dus tijdelijk stil, net als het proces van lokale normen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de gevolgen van de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen, zullen wij dit ook op deze website vermelden. 
 

Waarom nieuwe windmolens? 

Hellevoetsluis moet op haar grondgebied windmolens plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (megawatt). Daarover zijn enkele jaren geleden afspraken gemaakt met de provincie en de regiogemeenten. De locatie aan de Haringvlietdam staat ook al enige tijd vast. Er waren tot enkele jaren geleden meerdere locaties in beeld. Er is toen door de gemeente gekozen voor de locatie die op het meeste draagvlak kon rekenen, en dat is de locatie aan de Haringvlietdam. Oorspronkelijk was het de bedoeling om drie windmolens te plaatsen, dat worden er nu twee. De reden daarvoor is dat één van drie nieuwe windturbines geplaatst zou worden op een plek waar de 'blokkendam' ligt die is gebruikt bij het aanleggen van de Haringvlietdam. Maar dat is niet mogelijk. Er is onderzocht of twee windturbines ook ongeveer dezelfde hoeveelheid energie kunnen opleveren als de afgesproken drie turbines en dat blijkt mogelijk te zijn. 

Relevante documenten

Huidige traject (onderzoeken en procedures, vanaf 2021)

Communicatie en informatie (2019-2022)

Documenten die te maken hebben met de keuze voor de huidige locatie (t/m 2018)

Heeft u moeite met het lezen van de documenten? Neemt u dan contact op met de gemeente Hellevoetsluis.