Gemeenteraad stelt gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vast

De gemeenteraad van Hellevoetsluis stelde op 18 april de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vast. De visie, met daarin ontwikkelingen zoals een zonneveld en een nieuwe weg voor het vrachtverkeer van Farm Frites, leidde tot de nodige discussie in de raad. Een unaniem besluit was het dan ook niet om de gebiedsvisie vast te stellen.

IBH, VVD, CDA en D66 stemden voor de gebiedsvisie. GroenLinks en PvdA stemden tegen. 

Veel belangstelling 

Nadat het college van B&W vorige maand instemde met de gebiedsvisie, werd de gebiedsvisie eerst besproken in de raadscommissie Wonen, Werken en Recreatie (WWR). Omdat al bekend was dat de visie tot veel reacties leidde in de omgeving, besloot de commissie uitgebreid de tijd te nemen voor het horen van insprekers. Maar liefst 32 betrokken bewoners maakten gebruik van het inspreekrecht en er zaten ruim honderd belangstellenden in de zaal om de discussie in de raadscommissie te volgen. Twee avonden heeft de commissie over het onderwerp gediscussieerd.

De patatweg 

Op 18 april besprak vervolgens de gemeenteraad de gebiedsvisie. Ook nu zaten er weer veel belangstellenden in de zaal om de discussie te volgen. 
De fracties van PvdA en GroenLinks vonden dat de gemeenteraad de gebiedsvisie moest intrekken en brachten daarvoor een motie in tijdens de gemeenteraad. De andere fracties steunden deze motie niet. 
Alle raadsfracties onderstrepen het belang van de komst van een zogenaamde patatweg, om het vrachtverkeer van Farm Frites uit de woonwijken van Hellevoetsluis te halen. Welk tracé die nieuwe weg moet krijgen, is voor de gemeenteraad nog geen uitgemaakte zaak. De fracties van IBH, VVD, CDA en D66 kwamen met een motie, om alle, ook nieuw ingebrachte, realistische tracés, op een zelfde wijze te beoordelen en hierover in gesprek te blijven met de gemeenteraad en omwonenden. Deze motie haalde wel een meerderheid in de gemeenteraad. PvdA en GroenLinks stemden tegen. Deze twee fracties wilden tracé 1 volledig uit de gebiedsvisie hebben en het zonneveld naar de Noordhoek verplaatsen en dienden daartoe een motie in, die niet gesteund werd door de rest van de gemeenteraad.
Eerst moet verder onderzoek plaatsvinden om tot een goed tracé te komen en een ‘maatschappelijke kosten-baten-analyse’ worden gemaakt, vindt de gemeenteraad. Daarbij wegen dan niet alleen de kosten mee, maar bijvoorbeeld ook de gevolgen voor omwonenden, voor het landschap of voor grondeigenaren in de omgeving. Dat geeft het college bovendien meer tijd om ook de bewoners op een goede manier te betrekken. 
De meeste partijen hadden kritiek op de snelheid van het traject om tot de visie te komen, en op de communicatie met omwonenden. De haast om voor 1 oktober van dit jaar een vergunning af te kunnen geven aan Farm Frites voor het zonneveld, bepaalde het tempo van de totstandkoming van de gebiedsvisie. En dat heeft helaas tot onrust geleid, ziet de gemeenteraad. Voor de patatweg moet een rustiger tempo worden aangehouden.

Zonneveld

Naast de patatweg maken ook diverse andere ontwikkelingen deel uit van de gebiedsvisie, zoals de woonwijk Akkerranden, de verkeerssituatie in en om Oudenhoorn, en een zonneveld van ongeveer 19 hectare van het bedrijf Farm Frites. Over het zonneveld waarderen de raadsfracties dat er sinds de oorspronkelijke tekeningen de nodige aanpassingen zijn gedaan in overleg met de omwonenden. Wel moet goed gemonitord worden of de zonnepanelen geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu, vindt de gemeenteraad. 
De fracties van GroenLinks en PvdA dienden nog een motie van treurnis in richting het college, omdat zij het proces en de communicatie van het college onzorgvuldig vonden. De rest van de gemeenteraad steunde deze motie niet. Uiteindelijk werd met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen, de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De raad wil in het vervolgtraject goed op de hoogte worden gehouden van de verschillende vervolgstappen en deelplannen die voortvloeien uit de gebiedsvisie.