Onderzoek naar alternatieven huidige ontsluiting Farm Frites

Op 25 mei 2021 stemde het college in met het plan van aanpak voor een onderzoek naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites. Dit onderzoek vindt plaats met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

In 2019 stelde de gemeenteraad een gebiedsvisie vast voor het gebied Hellevoetsluis Zuidoost (globaal gezien het gebied tussen de Kooistee/Kickersbloem en Oudenhoorn). Ook de ontsluiting van Farm Frites kwam in die visie aan bod, bij velen beter bekend als de Patatweg. Doel daarvan was ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer van Farm Frites niet langer door de woonwijken van Hellevoetsluis zou rijden. In de gebiedsvisie werden verschillende varianten voor die weg genoemd. De gemeenteraad besloot dat er verder onderzoek nodig was naar alternatieven voor de aan- en afvoer van Farm Frites. Niet alleen de genoemde varianten, maar ook andere mogelijkheden moesten onderzocht worden. Dat gaat nu gebeuren, door het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV). Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor dit onderzoek. U vindt de link naar dit plan van aanpak wat verder naar onderen op deze pagina. 

Stap 1: Enquête

De eerste stap in het onderzoek is een enquête over de ervaringen van inwoners met de huidige route(s) door Hellevoetsluis. Deze enquête is inmiddels afgerond. Klik hier om de rapportage te bekijken.

Vervolgtraject: na de zomervakantie

Na de zomer gaat RHDHV aan de slag met de verdere uitvoering van het plan van aanpak. Er komen klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten op verschillende momenten. Nadere informatie volgt. 

Plan van aanpak

Via onderstaande link kunt u het plan van aanpak voor het onderzoek naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites downloaden. 

Download het plan van aanpak. 

 

Kunt u een pdf-document niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181