Vervolgproces na vaststelling gebiedsvisie

Op deze pagina leest u over het vervolgproces na vaststelling van de gebiedsvisie

Vervolgproces na vaststelling gebiedsvisie door de gemeenteraad


Voor het aanleggen van de zonnevelden zal na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad een goede ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld voor de omgevingsvergunningprocedure. Hierin zullen de benodigde onderzoeken en landschappelijke inpassing van de zonnevelden worden meegenomen. Voor het aanleggen van de nieuwe weg voor het vrachtverkeer van  Farm Frites zullen in eerste instantie nadere onderzoeken plaatsvinden. Daarna volgt een definitieve tracékeuze, waarna een bestemmingsplan wordt opgesteld.

Zonneveld
Voor de aanleg van het zonneveld zal een uitgebreide Wabo procedure omgevingsvergunning worden doorlopen:
Deze procedure bestaat  uit de volgende (wettelijke) stappen:

1. Voorbereiden aanvraag door Farm Frites
2. Opstellen ruimtelijke onderbouwing
3. Indienen aanvraag omgevingsvergunning
4. Ter visie legging ontwerp beschikking met bijbehorende stukken
5. Zienswijzen 
6. Beantwoording zienswijzen en eventueel aanpassing ruimtelijke onderbouwing
7. Vergunning verlening
8 Beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening
9 Onherroepelijke omgevingsvergunning

Weg

Voor het aanleggen van de nieuwe weg voor het vrachtverkeer van  Farm Frites zullen in eerste instantie nadere onderzoeken plaatsvinden. Daarna volgt een definitieve tracékeuze, waarna een bestemmingsplan wordt opgesteld. De bestemmingsplanprocedure bestaat uit de volgende fases:

1. Voorontwerp bestemmingsplan 
2  Inspraak
2 Ontwerp bestemmingsplan
4. Zienswijzen
5 Vaststelling bestemmingsplan
6. Beroep
7. Onherroepelijk bestemmingsplan