Kennisgeving Ontwerp Bestemmingsplan Medisch Centrum Hellevoetsluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 9 juli 2019 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Medisch Centrum Hellevoetsluis’.

Inhoud in het kort

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Herman Heijermansstraat 1, in Hellevoetsluis. Op deze locatie staat een voormalig post- en bestelkantoor. Het pand is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en komt in aanmerking voor herontwikkeling. De gronden zijn aangekocht door een besloten vennootschap, dat bestaat uit twee huisartsenpraktijken, stichting Het van Weel Bethesda Ziekenhuis, een verloskundige praktijk en een apotheek. Zij hebben het voornemen om een gezondheidscentrum te realiseren. Daarvoor moet het bestaande pand worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan voor deze locatie worden gewijzigd en wordt een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan opgesteld.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Medisch Centrum Hellevoetsluis’ heeft vanaf 24 januari tot en met 20 februari 2019 voor een ieder ter inzage gelegen en is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. De beantwoording van de ingediende reacties is opgenomen in bijlage ‘nota inspraak en overleg’ van het ontwerpbestemmingsplan. 

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Medisch Centrum Hellevoetsluis’ ligt vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2019 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam invult of de volgende code: NL.IMRO.0530.BPMedCentrum-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid. Het plan en de bijlagen zijn ook als pdf-document te raadplegen via de links onderaan deze kennisgeving. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de gemeenteraad van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen OBP Medisch Centrum’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider of de planologisch adviseur van het project Medisch Centrum, van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181. 

Hoe gaat de procedure verder verlopen

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.