Persbericht van de gemeenteraad: Passende woningen voor iedereen

De Hellevoetse gemeenteraad heeft op 10 december 2020 de nieuwe Woonvisie vastgesteld. De visie beschrijft de wijze waarop het wonen in Hellevoetsluis zich in de komende jaren moet ontwikkelen. Tijdens de raadsvergadering werd door verschillende fracties aandacht gevraagd voor jongeren. De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat deze doelgroep moeilijk een woning kan vinden. De raad is van mening dat hier meer aandacht voor moet komen. Daarom is tijdens de raadsvergadering een motie van IBH aangenomen. Deze moet ervoor zorgen dat de gemeente jongeren op 18-jarige leeftijd actief attendeert om zich in te schrijven voor een woning op Woonnet-Rijnmond. Ook krijgen zij de inschrijfkosten -á 10 euro - in het eerste jaar vergoed van de gemeente.

Meer bouwen

Er is meer vraag naar woningen dan aanbod. Gemeente Hellevoetsluis vindt daarom dat er meer woningen moeten komen. Er wordt daarbij vooral ingezet op nieuwbouw in typen woningen waar er te weinig van zijn in Hellevoetsluis. Bijvoorbeeld huurwoningen voor mensen met een gemiddeld inkomen en gelijkvloerse- of patiowoningen die geschikt zijn voor ouderen. Met het oog op de sterk toenemende vergrijzing is dit belangrijk. Een ander type woningen waar er nu te weinig van zijn, zijn woningen in het segment ‘dorps/landelijk wonen’. Zowel het bouwen voor ouderen als dit landelijke segment moeten de doorstroming uiteindelijk bevorderen. Om ook het aanbod van betaalbare woningen te vergroten, moet ieder nieuw bouwproject uit minimaal 20% sociale woningen bestaan.    

   
Reacties uit de raad

De VVD herkent zich in de woonvisie, maar ziet kansen om snel te bouwen door middel van flexibele semipermanente woningen. Samen met D66 en CDA werd een motie ingediend met een oproep om nog sneller te bouwen, doorstroming voor ouderen nog aantrekkelijker te maken en 18-jarigen te benaderen om zich in te schrijven op Woonnet-Rijnmond.
De Partij van de Arbeid vindt dat er te weinig sociale huurwoningen zijn en vraagt aandacht voor de menswaardige huisvesting van arbeidsmigranten. Het CDA geeft aan het college te willen uitdagen om de actuele wachttijden voor een huurwoning in Hellevoetsluis te verkorten: ,,dit betekent dat we met innovatieve plannen moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan semipermanente woningvormen. 

GroenLinks vroeg tijdens de vergadering aandacht voor zowel jongeren als ouderen. De fractie mist in de woonvisie concrete innovatieve voorstellen, die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden voor starters en om de doorstroming van ouderen aantrekkelijk te maken. 

Bij de stemming over de motie van VVD, D66 en CDA waren 12 raadsleden voor en 12 tegen. In een volgende raadsvergadering wordt er daarom opnieuw over de motie gestemd.  
De betrokken wethouder, Aart-Jan Spoon, reageerde tevreden op de reacties van de raad: ,,Wonen is een actueel en belangrijk thema. Het college is dankbaar dat de visie positief is ontvangen door de raad’’.