Persbericht van de raad: Gemeenteraad stemt in met extra investering De Ploegschaar

Gemeente Hellevoetsluis vindt het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de woonomgeving. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat aan De Ploegschaar een nieuwe ontmoetingsruimte van en voor de buurt komt. Ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht en krijgt een stevige kwaliteitsimpuls. Door in te stemmen met de voorlopige ontwerpen en geld beschikbaar te stellen, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. De gemeenteraad stelt € 665.000,- beschikbaar voor het gebouw en € 310.000,- voor de buitenruimte.

Ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte komt op de plek waar voorheen een school stond en krijgt de functie van een buurtkamer. Hier worden tal van activiteiten georganiseerd voor en door buurtbewoners en andere belangstellenden. Het wordt een energiezuinig en functioneel gebouw. Ook is er aandacht voor extra isolatie om geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren.

Buitenruimte

De buitenruimte wordt groen en parkachtig, met plek voor spel en ontspanning. Ook is er ruimte om te parkeren. De buitenruimte heeft een open karakter, waar het fijn ontmoeten is, een plek van en voor de buurt. 

Aan de slag

Met het besluit van de gemeenteraad gaan het kwaliteitsteam, welzijnswerk en Buurtstichting ’t Ommetje de plannen binnenkort verder (online) uitwerken. Daarna worden afspraken voor het vervolgtraject gemaakt. Het doel is om in het 2e kwartaal van 2022 de ontmoetingsruimte en buitenruimte op te leveren.

Gezamenlijk resultaat

In 2019 is de gemeente samen met buurtbewoners, buurtstichting ’t Ommetje, het welzijnswerk en andere belanghebbenden gestart met een nieuw plan voor de Ploegschaar en de buitenruimte. Door iedereen vanaf het begin te betrekken, werd duidelijk welke wensen en aandachtspunten belangrijk zijn voor de buurt. Deze inbreng heeft er onder andere voor gezorgd dat er een groen middengebied in de buurt ontstaat, waarbij ook het aangrenzende perceel van ’t Ommetje is meegenomen. Het gebied geeft ook extra mogelijkheden voor ontmoeting door sport- en spelmogelijkheden en verbeteringen bij hittestress en wateroverlast. Ook komen er extra parkeerplekken. Opmerkingen van omwonenden over het voorkomen van onveilige situaties en overlast, zoals de bereikbaarheid voor hulpdiensten, voorkomen van hangplekken en scooteroverlast, zijn meegenomen in de het ontwerp. 

Raad unaniem voor extra investering

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de extra financiële impuls voor de bouw van de Ploegschaar. Zo reageerde de PvdA positief op het voorstel: “De Ploegschaar is ons erg veel waard. Weliswaar was onze wens een grotere ontmoetingsruimte, maar het is nu zaak dat de bouw zo snel mogelijk van start gaat.’’ Ook het CDA hoopt dat de bouw snel kan beginnen en vraagt bij het college aandacht om snelheid: “Als we naar de tekeningen kijken wordt het een prachtig en flexibel in te zetten gebouw. De bewoners van de buurt staan te popelen om, als dat weer kan, aan de slag te gaan met activiteiten. We vragen het college dan ook om snel met de bouw te starten.’’ De VVD gaf in haar verklaring kort maar krachtig aan erg blij te zijn met het voorstel: ”We hopen dat we er snel mee aan de slag kunnen gaan.’’ Ook IBH is ondanks een kanttekening over met name de grootte van het gebouw positief gestemd: “We hebben jaren gesproken over de Ploegschaar. We hebben er vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen, ook voor de bewoners. Laten we snel beginnen!’’

De fracties D66 en GroenLinks stemden in met het voorstel, maar hebben wel de nodige opmerkingen gemaakt over het proces. Zo zegt D66: “Het is pijnlijk om opnieuw het budget op te hogen. Daarnaast zijn er in het proces fouten gemaakt, waardoor er bij inwoners andere verwachtingen zijn gewekt. We hebben in het belang van de bewoners er toch voor gekozen om in te stemmen met het voorstel.” GroenLinks sluit zich aan bij deze opmerking en voegt toe: “Jammer dat het proces op een aantal vlakken niet goed is gelopen, maar we hopen dat de nieuwe Ploegschaar er snel komt.’’

Hoogste bestuursorgaan

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad besluit wat er op hoofdlijnen in een gemeente moet gebeuren en controleert het werk van het college van burgemeester en wethouders. De inwoners van de gemeente Hellevoetsluis kiezen om de vier jaar de 25 leden van gemeenteraad. 

Gast van de Raad

Bent u benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Meld u dan aan als Gast van de Raad! Voorafgaand aan een raads- en/of commissievergadering vertellen raadsleden wat de gemeenteraad doet en leggen uit hoe de vergadering verloopt. U kunt zich aanmelden via de griffie door een e-mailbericht te sturen naar griffier@hellevoetsluis.nl of te bellen naar het nummer 14 0181.