Nieuwjaarsspeech 2019 - burgemeester Milène Junius

Dames en heren, jongens en meisjes, Allemaal van harte welkom namens de gemeenteraad en het college van Hellevoetsluis om vanavond samen te toasten op het nieuwe jaar. Toen ik afgelopen week lekker onderuit zat te mijmeren over het afgelopen jaar, en te filosoferen over het komende jaar, bedacht ik me dat vanavond vooral in het teken staat van elkaar ontmoeten, in gesprek zijn met elkaar. Een goed samenzijn zo aan het begin van het nieuwe jaar. ‘Samen’ zal als een rode draad door het jaar 2019 heen lopen. Daar kom ik zo nog op terug. In iedergeval ontzettend fijn u allemaal vanavond hier te zien.

Graag blik ik nog even met u terug op het afgelopen jaar. Het jaar 2018 begon feestelijk, op 1 januari in Oudenhoorn, dat vanaf dat moment onderdeel uitmaakte van de gemeente Hellevoetsluis. Inmiddels weten we niet beter, en voelt het heel vertrouwd! Op 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en die zorgden in Hellevoetsluis niet voor grote verschuivingen. Dezelfde partijen die ook de vier jaar ervoor met elkaar een coalitie vormden, gingen samen verder. Wethouders Den Brok en Van de Velde gingen door en wethouders Spoon en Schop maakten het team compleet. Al snel werd duidelijk wat het centrale thema zou worden voor dit nieuwe college in de komende jaren, namelijk: “Samen doen!”.

We willen nog meer dan we deden, samenwerken met inwoners, bedrijven en andere partners. Samen bereiken we meer, samen weten we meer over onze omgeving en kunnen we beter samen werken om te kijken wat er leeft, en wat de meeste aandacht behoeft. Denk bij voorbeeld aan de ontwikkelingen van de Sportlaan of de Vesting, de visie op Saluut! Marinekwartier en de inzet op Zorg & Veiligheid.

Over veiligheid gesproken. In het algemeen kunnen we zeggen dat het afgelopen jaar redelijk veilig is verlopen in Hellevoetsluis. Zeker vergeleken de jaren hiervoor. De criminaliteitscijfers zijn gedaald. Toch is alertheid geboden en vraag ik ook uw inzet en alertheid tegen ondermijning en tegen huiselijk geweld.

Klein of groot: ieder incident is er één te veel. Van inbraak tot verkeersongeval, van roofoverval tot brand. Het heeft altijd impact op de slachtoffers. Graag wil ik langs deze weg de medewerkers van de veiligheidsregio, politie, Toezicht & Handhaving en ambulance heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet. Zowel bij de jaarwisseling, die gelukkig rustig is verlopen, als de rest van het jaar.

En naast iedereen die zich beroepshalve inzet, dank ik graag ieder ander die zich vrijwillig heeft ingezet in het afgelopen jaar, zoals de vele vrijwilligers van de brandweer, reddingsbrigade, EHBO, buurt-AED, buurtpreventie, de verkeersregelaars, en natuurlijk ook onze mantelzorgers. Omkijken naar elkaar; dat is ook wat ‘samen doen’ inhoudt. Iedereen draagt daar, op zijn of haar eigen manier, een steentje aan bij.

Om aandacht te vragen voor Senioren en brandveiligheid, besloot ik het afgelopen jaar gehoor te geven aan het verzoek van SBS6 om mee te doen aan het programma Burgemeester Undercover. Ik vond het spannend om in de huid te kruipen van de  hulpverleenster Mariska en de brandweertrainster Anja, en op die manier te onderzoeken wat er leeft onder senioren. Een bijzondere ervaring; het leverde mooie gesprekken op en belangrijke inzichten, zoals het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat ouderen ‘zomaar’ veilig thuis kunnen blijven wonen. Samen met de Veiligheidsregio en Woonzorg werken we nu hard aan onze actiepunten. En natuurlijk wil ik ook graag iedereen bedanken die - al dan niet bewust - heeft meegewerkt aan het programma.

2018 stond lange tijd in het teken van ons, samen met de gemeenten Brielle en Westvoorne, voorbereiden op een fusie tussen de ambtelijke organisaties van onze drie gemeenten, één werkorganisatie Voorne. Mijn perspectief was dat we met de nieuwe colleges gezamenlijk de stip aan de horizon zouden bespreken van een bestuurlijke fusie, die op termijn zou volgen op deze ambtelijke fusie. Zodat we met de krachten gebundeld betere dienstverlening op Voorne kunnen leveren aan onze inwoners en ondernemers en een stevige, regionale speler kunnen zijn. Echter bleken de beelden niet eenduidig te zijn en verliep het proces stroef. Na het rapport van de kwartiermaker, heeft de Hellevoetse gemeenteraad in oktober besloten de voorbereidingen op de werkorganisatie te stoppen. Geen ambtelijke fusie op Voorne dus. Wat dan wel?  Dit jaar zal uitwijzen op welke manier de samenwerking tussen onze gemeenten verder vorm gaat krijgen. Daar zijn nu de drie gemeenteraden mee aan de slag. Zij bepalen de koers op Voorne.

Ondertussen vraag ik een ieder zich te focussen op wat ons bindt en niet wat ons scheidt. We hebben niets aan vuilspuiterij of vingerwijzen in de pers of in de politiek. Wat je aandacht geeft dat groeit. Mijn aandacht gaat naar de mooie dingen die we hebben op Voorne en die we gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen. Samen doen is hier ook het motto, want we werken goed samen op inhoud. Zoals in het Sociaal Domein, bij Bereikbaarheid, Duurzaamheid, met betrekking tot Recreatie & Toerisme en zeker ook Veiligheid.

Voorne is ook een mooi gebied samen: historisch, groen en blauw. Een belangrijk landschap in de verstedelijking van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Op vele vlakken is de samenwerking tussen onze drie gemeenten in de afgelopen jaren versterkt. We weten elkaar best goed te vinden, zowel de medewerkers als de colleges en de gemeenteraden. Mijn wens is dat we dit behouden. En verder samen te werken op Voorne-Putten, op Goeree-Overflakkee, in de Metropoolregio en bij de provincie.

Dan over de toekomst dichtbij. Hoe ziet die er uit in 2035 voor bij voorbeeld onze 18-jarige molenaar, Frank Moerland. Stel je voor, Frank, dat je in 2035 door Hellevoetsluis loopt. Dan kun je lekker winkelen met je lief in de totaal vernieuwde Struytse Hoeck. Wandelen langs onze bijvriendelijke paden naar de duurzame vestinghaven aan het Nationaal Park BiesboschHaringvliet. Je werkt, naast je hobby als molenaar, bij een mooi innovatief bedrijf op het drukke bedrijventerrein Kickersbloem 3. Daar ga je natuurlijk op de fiets naar toe (of met een elektrische auto), vanuit je nieuwe huis. Is dat een huis aan de Veerhaven, de Nieuwe Vesting, de Kop van de Oostdijk, de Akkerranden of in de Boomgaard? Jij zal kiezen, maar met je sociale hart kies je vast voor een buurtconcept met ouderen. Om zo om te kijken naar elkaar. Frank, mochten er kinderen komen: die kunnen op school in het Kindcentrum en lekker sporten of zwemmen in het nieuwe sportcomplex.

In 2019 bouwen we verder aan een mooier Hellevoetsluis. Voor Frank en alle anderen!

Een mooier Hellevoetsluis willen we ook voor elkaar krijgen door geen kind in armoede te laten opgroeien, door een inclusieve samenleving te zijn waar mensen naar elkaar omkijken. Hierbij nodig ik Frank en natuurlijk u allemaal alvast uit om in maart mee te komen praten over de toekomst van Hellevoetsluis. Dan is dit college bijna een jaar op weg. Een avond om ‘Samen doen’ verder handen en voeten te geven; u bent van harte uitgenodigd. Samen maken we Hellevoetsluis! Wie ook Hellevoetsluis maken zijn onze jongeren en bepaalde groepen en organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hellevoetse samenleving. Die eren we vanavond. Allereerst ben ik trots op de jongeren die vorig jaar voor het eerst een jeugdlintje hebben ontvangen. Kent u deze Helden van Hellevoet 2017 nog? Ze zijn het afgelopen jaar doorgegaan. Mikai van der Stelt heeft op meerdere plekken Kinderboekenzwerfstations gerealiseerd, Frank Moerland heeft in 2018 een contract getekend als vrijwillige molenaar en Jelle van den Bos heeft weer een succesvolle zomermarkt in de Ravense Hoek georganiseerd. Ook dit jaar zou ik graag een paar jonge inwoners in het zonnetje willen zetten. Daarom vraag ik Wessel Bekker en Morwena Pleines graag naar voren als onze nieuwe Helden van Hellevoet 2018.

Ik begin met de jongste, met Wessel (Wessel Bekker, 2008):

Wessel is 10 jaar en zet zich met hart en ziel in voor het milieu. Een oude bekende van mij, want een tijdje geleden heeft hij mij gevraagd of hij de zogenaamde “knijpers” kon krijgen, zodat hij hiermee afval kon oprapen. Die heb ik toen langsgebracht bij Wessel en zijn zusje. Regelmatig loopt Wessel nu in de buurt om afval op te ruimen, al zakken vol. Dat doet hij ook op het strand en hij is niet verlegen om mensen aan te spreken hoe slecht het is voor het milieu om al dat afval en plastic te laten liggen. Daarnaast gaat Wessel (samen met zijn zusje) langs de deuren met de collectebus voor de Nierstichting. Dit is ingegeven door de ernstige nierziekte van zijn vader. Wessel verkoopt zelfgemaakte zakjes lavendel, waarvan de opbrengst ook naar de Nierstichting gaat.

Beste Wessel, Het college van B&W heeft besloten dat dit alles zeker een jeugdlintje waard is. Die wil ik jou dus nu opspelden. Graag een applaus!

En dan nu Morwena (Morwena Pleines, 2003):

Morwena is 15 jaar en heeft epilepsie en cerebrale parese. Dit is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging. Morwena  komt op voor zichzelf en voor andere jongeren die gehandicapt zijn. In Hellevoetsluis heeft zij enige tijd geleden het initiatief genomen om een sportieve activiteit te organiseren voor kinderen in een rolstoel. Ze is daarvoor langs winkels en scholen gegaan om te flyeren en aan iedereen die het horen wilde, heeft zij verteld wat de bedoeling van die dag zou zijn. Deze dag heeft inmiddels plaatsgevonden. Morwena is erg sociaal en komt met allerlei initiatieven voor jongeren met een beperking. Wanneer zij letterlijk tegen hindernissen aanloopt, zoals de balie in het Cultuurhuis, zorgt zij ervoor dat dit verbeterd wordt. Beste Morwena, Het college van B&W heeft besloten dat dit alles zeker een jeugdlintje waard is. Die wil ik jou dus nu opspelden! Graag een applaus!

En dan nu de uitreiking van de 1e Jan Blankenbokaal. Een nieuwe onderscheiding, want als gemeentebestuur vonden wij het jammer dat er geen onderscheiding is voor groepen inwoners. Voor individuele inwoners van bijzondere verdienste hebben we de Jan Blankenspeld en voor jeugdige inwoners het jeugdlintje. Maar voor groepen hadden we eigenlijk niets (behalve de Johan Veenstra prijs op het gebied van cultuur). Daarom ben ik blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van de Jan Blankenbokaal, een Hellevoetse onderscheiding voor een groep inwoners die zich op een bijzonder wijze heeft ingezet voor de Hellevoetse gemeenschap. Ik zal deze prijs in principe slechts één keer per jaar, tijdens de nieuwjaarsreceptie, uitreiken.

Voor de allereerste Jan Blankenbokaal was voor het college niet direct eenvoudig, maar één groep heeft zich de afgelopen jaren heel hard ingezet voor een bijzonder doel. En dat zijn de inwoners die er zes jaar lang alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat Oudenhoorn bij Hellevoetsluis is gaan behoren: de Hoornse Hoofden.

Helaas moet ik vermelden dat Henk Voogt, één van de Hoornse Hoofden, op 1e kerstdag op 88-jarige leeftijd is overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, familie en vrienden. Hij is in het ziekenhuis wel op de hoogte gebracht van deze erkenning. En wij zijn zeer erkentelijk dat zijn zoon hier is om namens Henk de bokaal in ontvangst te nemen. Mag ik de Hoornse Hoofden en Hendrik Voogt naar voren vragen?

Voor deze nieuwe prijs hebben we de kunstenaar, Eelke van Willigen, gevraagd een passend ontwerp te maken. Ik ben zeer blij met dit resultaat. Deze wisselbokaal is in de vorm van het droogdok Jan Blanken en die reik ik jullie symbolisch uit, die krijgen jullie niet mee. We houden die hier en krijgt een mooie plek in de hal van het gemeentehuis. Uiteraard met jullie namen er ingegraveerd. Graag overhandig ik jullie nu een iconisch onderdeel van het droogdok; de schipdeur. Dat zal ik doen aan de heer Keijzerwaard, die vaak optrad als woordvoerder van de Hoornse Hoofden. Deze krijgt vast een mooi, passend plekje in Oudenhoorn. Daarnaast willen we jullie allemaal een klein aandenken schenken in de vorm van een oorkonde en een Jan Blankenbokaal-penning.   

  1. de heer Leen Keijzerwaard
  2. de heer Hans van ’t Klooster
  3. de heer René Biesheuvel
  4. de heer Hendrik Voogt, zoon van dhr Henk Voogt

Mag ik een hartelijk applaus  voor de Hoornse hoofden.

Dan rest mij nu alleen nog het glas te heffen en u namens de gemeente Hellevoetsluis het allerbeste te wensen voor 2019 en nog een heel gezellige avond hier samen! Proost!

Uitgelicht