Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurders

Woningcorporaties verkopen minder sociale woningen

De gemeente Hellevoetsluis heeft met Maasdelta, Woonzorg Nederland, Woonstichting De Zes Kernen, Havensteder en hun huurdersorganisaties nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2019 gemaakt. Daarin staan onder andere de activiteiten die wij samen gaan oppakken op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg. Ook gaan de afspraken in op de ontwikkeling van de woningvoorraad op de langere termijn. ‘De Zes Kernen’ is nieuw in dit rijtje, omdat deze corporatie woningen verhuurt in Oudenhoorn, dat sinds 2018 onderdeel uitmaakt van de gemeente Hellevoetsluis.

Sociale woningvoorraad

In de prestatieafspraken is extra aandacht voor de sociale woningvoorraad. Het verkoopprogramma van Maasdelta is daarom aangepast. Deze corporatie zou oorspronkelijk 137 woningen verkopen, maar dat worden dat er nu maximaal 95. Het verkopen van woningen gebeurt via natuurlijk verloop, namelijk na een verhuizing. Gemiddeld worden ongeveer 5 woningen per jaar verkocht. De verwachting is dat de sociale woningvoorraad in Hellevoetsluis licht groeit. Ook is afgesproken dat er meer woningen verhuurd worden aan huurtoeslaggerechtigden, namelijk 75% van de vrijkomende sociale woningen.

Vervanging 20 woningen Nieuwenhoorn

Momenteel sloopt Maasdelta 20 woningen op de Wee Weneestraat in Nieuwenhoorn, omdat deze bouw- en woningtechnisch sterk verouderd zijn. In 2019 komen hier 20 nul-op de-meter woningen voor terug. Dat zijn woningen die zeer energiezuinig zijn. Deze woningen kunnen ook in het sociale segment verhuurd worden. De voormalige bewoners hebben de mogelijkheid om weer terug te keren naar die plek tegen de zelfde woonlasten.

Duurzaamheid

Alle corporaties zijn bezig met het verduurzamen van hun woningen. De gemeente stelt in 2019 een Warmtevisie op. Daarin staat hoe de gemeente in de komende jaren wil omgaan met de opgave om meer gebruik te maken van duurzame energie. Op basis daarvan gaan corporaties een duurzaamheidsplan voor de lange termijn opstellen. Op dit moment zijn veel woningen van corporaties nog niet energiezuinig. Zij streven er naar dat in 2023 hun woonvoorraad een gemiddeld energielabel 'B' zal hebben.

Wethouder Aart Jan Spoon: “De nieuwe prestatieafspraken zijn in goed overleg tot stand gekomen. We waarderen daarbij de inbreng van de huurdersorganisaties zoals de Koepel Hellevoetsluis. Daardoor zijn er betere afspraken gemaakt over datgene wat voor huurders belangrijk is, zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, het behoud van voldoende sociale woningen, goede zorg en leefbare woonwijken.”

Uitgelicht