Hellevoetsluis heeft sluitende begroting 2021-2024

Het college van B&W heeft, ondanks de bijzondere situatie dit jaar, een sluitende meerjarenbegroting aangeboden aan de gemeenteraad. Hellevoetsluis heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, te maken met verschillende omstandigheden die ervoor zorgen dat een sluitende begroting niet vanzelfsprekend is. Zo zijn er oplopende kosten voor de Jeugdzorg en Wmo waarvoor tot nu toe te weinig geld beschikbaar is gesteld vanuit de Rijksoverheid en de uitgaven voor de invoering van de Omgevingswet. De gemeente krijgt ook te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis en de voorbereiding van de vorming van één gemeente op Voorne.

Een mix aan maatregelen 

Wethouder financiën Margriet den Brok: ‘De omstandigheden maken dat we keuzes moeten maken om ervoor te zorgen dat Hellevoetsluis de gemeente blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. En dat we de gemeente blijven waar iedereen actief meedoet in de samenleving, waar we met elkaar zorgen voor degenen die dat nodig hebben. Tijdens de voorbereiding van deze begroting hebben we daarom samen met onze medewerkers en in afstemming met de gemeenteraad een antwoord gezocht op drie vragen: Hoe kunnen de uitgaven worden verminderd? Hoe kunnen de inkomsten van de gemeente omhoog?’ En, op welke manier kan de algemene reserve (onze spaarpot voor tegenvallers) op een goede manier worden gebruikt?’ 

Financiële steun van het Rijk

Het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt is de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. Maar de middelen die het Rijk beschikbaar stelt zijn niet toereikend en het is elk jaar te lang onduidelijk hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt. Daarom blijft Hellevoetsluis, samen met veel andere gemeenten in Nederland, het Rijk erop wijzen dat extra steun belangrijk is.

Minder uitgeven door anders werken

Het voorstel is om minder uit te geven door een aantal taken op een andere manier te doen, zoals een andere werkwijze ten aanzien van begraafplaatsen, wegverhardingen en de openbare verlichting en het kostendekkend maken van bouwleges. Ook ziet het college mogelijkheden om de hulp en ondersteuning die inwoners nodig hebben op een andere manier te doen en stelt voor om daarmee aan de slag te gaan. 

Gemeentelijke belastingen passend bij het aanbod in de gemeente

Hellevoetsluis heeft een hoog voorzieningenniveau. Enkele voorbeelden daarvan zijn het nieuwe zwembad, de verbetering van het kunstencentrum en theater, de Museumboulevard, de Nelson Mandelalaan, de verbetering van winkelcentrum De Struytse Hoeck en het Integraal Kind Centrum (IKC). Terwijl de gemeentelijke belastingen voor inwoners van Hellevoetsluis laag zijn. Het college vindt het daarom passend de financiële bijdrage voor inwoners te verhogen. De OZB voor woningen gaat, als de gemeenteraad akkoord gaat, vanaf 2021 omhoog. De OZB voor een woning met een gemiddelde waarde stijgt dan met ongeveer € 4,50 per maand. Daarnaast moet de gemeente meer gaan betalen voor met het inzamelen en verwerken van afval. Om die kosten te kunnen dekken is het noodzakelijk vanaf 2021 de afvalstoffenheffing te verhogen met 26,5%. 

Lastenverlichting voor bedrijven

Het college stelt voor om de OZB voor niet-woningen met 10% te verlagen, zodat een lastenverlichting voor bedrijven ontstaat en zij in het huidige coronatijdperk hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de Hellevoetse economie en werkgelegenheid. 

Inzet van de algemene reserve

De gemeente heeft een algemene reserve die is bedoeld als buffer om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het is nodig om geld uit die algemene reserve te gebruiken om de begroting sluitend te maken. Om ervoor te zorgen dat de financiële buffer niet te laag wordt, is het voorstel om het geld alleen te gebruiken voor eenmalige uitgaven en zodra de gemeente een meevaller heeft de buffer weer aan te vullen. 

Begrotingsraad en inspraakmogelijkheid

De Begrotingsraad zal op 5 november in verband met het coronavirus plaatsvinden zonder publiek. De vergadering is wel live te volgen via de website van de gemeente. 
Inwoners en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens de vergadering van de commissie AZM op 15 oktober. Doordat geen publiek aanwezig mag zijn, gebeurt dit schriftelijk. Wilt u inspreken? Stuur dan uw spreektekst uiterlijk één dag voor de vergadering naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl). Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de leden van de commissie.

Wilt u de begroting lezen, die het college van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad? Klik hier om de meerjarenbegroting 2021-2024 te lezen.