De gemeentelijke organisatie kernpunt van bespreking gemeenteraad over zomernota

Op woensdag 10 juli besprak de gemeenteraad de zomernota, waarin het college alvast een doorkijk geeft naar wat voor komend jaar de plannen zijn, met de financiële gevolgen daarvan. De financiële situatie van de gemeente en de gemeentelijke organisatie waren belangrijke gespreksonderwerpen tijdens de raadsvergadering.

Gemeentelijke organisatie

De grootste financiële vraag die het college aan de gemeenteraad voorlegt, betreft de versterking van de gemeentelijke organisatie. Naar verwachting is er structureel een bedrag van tussen de 2 en 3 miljoen euro nodig om op diverse afdelingen de formatie op peil te brengen. De gemeenteraad wil een goede onderbouwing van de benodigde formatie zien, voor zij kan besluiten om het geld daarvoor bij de begroting beschikbaar te stellen. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het terugdringen van inhuur en het werven van vast personeel. Ook vroeg de raad aandacht voor uitdaging en kansen voor medewerkers en het werken aan een open en plezierig werkklimaat. 

Financiële situatie

Alle fracties benadrukken dat gezien de financiële situatie van de gemeente en de benodigde extra investering op personeel, het de vraag is welke andere plannen die een investering vragen, nog kunnen worden uitgevoerd. Soms is het volgens de raad ook mogelijk om de inzet van de samenleving en fondsenwerving te benutten. De mogelijke verkoop van Eneco-aandelen mag volgens de raad niet nu al gebruikt worden voor het invullen van gemeentelijke plannen. 

Wat is de zomernota?

Ieder jaar in november stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar en een doorkijk naar de drie jaren daarna (de zogenaamde meerjarenbegroting). In die begroting staan de plannen die de gemeente wil gaan uitvoeren met de financiële gevolgen die daaruit voortvloeien. Als voorbereiding op die begroting wordt de Zomernota gemaakt. In deze nota staan naast nieuwe beleidsvoornemens ook andere belangrijke ontwikkelingen. Zo mogelijk maakt de Zomernota ook duidelijk wat de voornemens/ontwikkelingen kosten en wat de consequenties zijn voor de financiële situatie van de gemeente. Het college gaat daarover in juli met de gemeenteraad in gesprek om te horen waar de voorkeur naar uitgaat en welke afwegingen meegenomen kunnen worden. Met die informatie stelt het college de concept begroting op die in november door de gemeenteraad besproken en vastgesteld wordt. De Zomernota kan dus worden gezien als voorloper en toetsingskader op hoofdlijnen met betrekking tot de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

Hoogste bestuursorgaan 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad besluit wat er op hoofdlijnen in een gemeente moet gebeuren en controleert het werk van het college van burgemeester en wethouders. De inwoners van de gemeente Hellevoetsluis kiezen om de vier jaar de 25 leden van gemeenteraad. 

Gast van de Raad 

Bent u benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Meld u dan aan als Gast van de Raad! Voorafgaand aan een raads- en/of commissievergadering vertellen raadsleden wat de gemeenteraad doet en leggen uit hoe de vergadering verloopt. U kunt zich aanmelden via de griffie door een e-mailbericht te sturen naar griffier@hellevoetsluis.nl of te bellen naar het nummer 14 0181.

Uitgelicht