Column burgemeester: Eerste overheid

Onlangs heeft u kunnen lezen dat de gemeente Hellevoetsluis de financiën extra moest doorlichten om de begroting op orde te krijgen. 
In de begroting plannen we de inkomsten en uitgaven van de komende vier jaar aan de hand van wat we als gemeente moeten en willen doen. Ook betrekken we daarbij wat we graag voor Hellevoetsluis willen bereiken. We zien veel projecten tot uitvoer komen. Zoals de Nieuwe Vesting, Kop Oostdijk, de Hoofdwacht en nu nabij de Sportlaan het sportcomplex met Stadsdorp 3223. We hebben een sociaal Gebiedsteam waarin verschillende organisaties samenwerken voor het welzijn van onze inwoners. Veel inwoners wonen naar hun zin in onze mooie gemeente. Toch zouden we het graag nog beter zien. Geweld hoort bijvoorbeeld nergens thuis. We werken samen met andere instanties aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en overlast in buurten. Ook het tegengaan van onkruid en hondenpoep is een belangrijk punt voor een prettige leefomgeving. Maar je kunt iedere euro maar een keer uitgeven. En  daar wringt de schoen. 
We hebben te veel uitgegeven. Dit komt door meerdere factoren. We hebben zelf niet scherp genoeg opgelet en dat gaat voortaan zeker anders. Maar er is in Nederland ook iets anders aan de hand. Zorgtaken zijn naar de gemeenten overgegaan met onvoldoende geld van het Rijk. Ik had het beter gevonden als gelijk met de overheveling van taken ook een deel van de rijksambtenaren was ‘overgeheveld’.

In ons land betalen we allemaal belasting om gezamenlijke zaken te regelen: onderwijs, zorg, verkeer & vervoer, uitkeringen, cultuur, sport, veiligheid, handel enzovoorts. Zo’n 95% van iedere euro belastinggeld en sociale premies die huishoudens en bedrijven betalen, komt terecht bij de Rijksoverheid en nog geen 3,5% bij gemeenten. Als gemeenten zijn we dus erg afhankelijk van de Rijksoverheid. Meer dan de helft van onze begroting is geld van de Rijksoverheid. Daar voeren we wettelijke taken voor uit, zoals uitkeringen. Maar ook veel andere zaken, zoals zorg. Voldoende geld is daarbij essentieel. Zeker als regelgeving verandert, zoals het abonnementstarief voor de WMO (bij voorbeeld huishoudelijke hulp). Gemeenten maken veel hogere kosten en hebben daarvoor geen compensatie van het Rijk ontvangen. Ik pleit dus voor een betere verdeling, zodat de gemeente als eerste overheid haar dienstverlening aan de inwoners optimaal kan waarmaken.

Milène Junius
Burgemeester gemeente Hellevoetsluis