Wijkbeheer, opstarten project

U kunt dit formulier invullen als u wilt dat een project van Wijkbeheer wordt opgestart in uw buurt.

Opstarten project Wijkbeheer

Lees onderstaande informatie goed door voor u het formulier invult

Voorwaarden toekenning wijkbudget ten behoeve van projecten
 

 
De Adviesgroep wijkbeheer beschikt jaarlijks over een budget van € 45.000,-. Uitgangspunt is dat dit wijkbudget besteed wordt aan doelen die ten goede komen aan de leefbaarheid in een buurt of de stad als geheel. Wijkbeheer is niet: “men vraagt en wij draaien”. Werken aan leefbaarheid doe je met elkaar. Samenwerking dus. Het gaat in wijkbeheer om het samenspel tussen bewoners, gemeente, Maasdelta, politie en Stichting PUSH. De zeggenschap over het budget berust bij de Adviesgroep Wijkbeheer. De toekenning is afhankelijk van een aantal voorwaarden.
 
Welke maatregelen / projecten komen in aanmerking? 

 • extra fysiek-ruimtelijke voorzieningen, zoals straatmeubilair, groen, verfraaiing, kunst, speeltoestellen.
 • cursussen, leer/werkprojecten, informatieverwerving, presentaties, expertise.
 • extra onderhoud groen en verhardingen, onkruidbestrijding, etc.
 • wijkacties: Opzoomeren, leefbaarheidsprojecten, etc.

Welke procedure wordt toegepast? 

 • Een initiatief wordt ingebracht bij de Adviesgroep door middel van dit formulier
 • Leden van de Adviesgroep krijgen een kopie van dit formulier bij de vergaderstukken.
 • Altijd wordt (in overleg met de initiatiefnemer) bekeken welke potentie een aanvraag heeft om iets aan de leefbaarheid te verbeteren.
 • Initiatiefnemers worden geïnformeerd over de behandeling van de aanvraag in de Adviesgroep.
 • Zij worden uitgenodigd in de Adviesgroep een toelichting te geven.
 • Bij de aanvraag voor besteding van het budget heeft de aanvrager meteen een opdracht; d.w.z. bereidheid om mee te werken aan de totstandkoming van het resultaat.
 • De relatie met reguliere budgetten wordt onderzocht.
 • De relatie met bestaand beleid van participerende wijkbeheerorganisaties en gemeentelijke afdelingen wordt onderzocht.
 • In principe betekent dit dat er geen financiële bijdrage Wijkbeheer beschikbaar wordt gesteld wanneer men voor de activiteit al subsidie uit het reguliere subsidiebudget ontvangt.
 • De Adviesgroep beslist over een idee of aanvraag c.q. de toekenning van wijkbudget zodra voldoende informatie beschikbaar is. Een heldere toelichting van de activiteiten is hier dus van belang.
 • Er volgt zonodig een nader onderzoek en onderbouwing van de vraag.
 • Er wordt gekeken naar welke partijen er bij een resultaat betrokken kunnen zijn; zowel in financiële, in materiële, als in kennismatige zin.
 • Er wordt een exacte berekening van de kosten gemaakt. Dit betekent dat men een complete begroting indient van alle inkomsten en uitgaven. In de begroting wordt ook aangegeven welk bedrag men bij Wijkbeheer aanvraagt. Aan het toekennen van het budget liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
  • De kosten van organisaties die reeds reguliere subsidie ontvangen is vastgesteld op € 75,-- onkostenvergoeding.

  • Bv dansgroep optredens, brassband. etc. In alle andere situaties die hiervan afwijken beslist de Adviesgroep.

  • Eten en drinken wordt niet vergoed.

  • Om de kosten te beperken moet men gebruik maken van de uitleenservice voor zover het mogelijk is. (zie bijlage Uitleenservice Wijkbeheer)

 • De Adviesgroep beslist definitief over de aanvraag en de toekenning van wijkbudget.

 • De initiatiefnemers worden geïnformeerd over de besluitvorming in de Adviesgroep.

 • De Adviesgroep beslist bij budgetoverschrijding of conflicterend beleid of een project moet worden voorgelegd aan de stuurgroep.

 • Eventueel wordt een projectgroep geformeerd om de aanvraag te realiseren.

 • Bij een resultaat wordt de totstandkoming hiervan zoveel mogelijk onder de aandacht, in de publiciteit gebracht en eventueel gevierd.

NB: De stichting Multi Percussion heeft bij wijze van tegenprestatie voor het verkregen budget afgesproken dat zij op verzoek jaarlijks een aantal bewonersinitiatieven ondersteunen met haar activiteitenprogramma. De mogelijkheid bestaat dus om hier bij uw activiteit kosteloos gebruik van te maken (informatie 0181-323212). 

Uitgelicht