Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen

Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen

Door dit online formulier in te vullen, kunt u subsidie aanvragen. U doet dit door met eHerkenning voor bedrijven in te loggen en de gevraagde gegevens op te geven. Volg a.u.b. de volgende instructies. 

Nog aan te leveren stukken (uploaden)

Voordat u begint met het invullen van het online formulier, dient u de volgende stukken voor te bereiden; een en ander conform art. 5 van de geldende Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis en de Beleidsregels Subsidieverstrekking Hellevoetsluis.

Tijdens het invullen van het online formulier zal u worden gevraagd deze bij te voegen middels een uploadknop.

a. het activiteiten- en investeringsplan
b. laatste jaarrekening danwel balans
          - onder € 50.000,-: moet voorzien zijn van een ondertekende bestuurdersverklaring.
          - boven € 50,000,- : laatste jaarrekening dan wel balans, moet voorzien zijn van een ondertekende controleverklaring van een 
          onafhankelijk accountant. Indien dit niet mogelijk is, kan volstaan worden met een concept jaarrekening voor de indieningdatum van 1 april,
          waarna alleen de gevraagde accountantsverslag uiterlijk 1 mei aangeleverd dient te worden.)
c. investeringsbegroting (Klik hier om het format hiervoor te downloaden)
d. exploitatiebegroting (Klik hier om het format hiervoor te downloaden)
e. oprichtingsakte, dan wel statuten
f. een ledenlijst met het aantal leden naam, geboortedatum en woonplaats

Als u de bijlagen heeft verzameld en ingevuld, bent u klaar om het online formulier in te vullen. Kies 'Volgende Pagina'.