Aanvraagformulier budgetsubsidie (incidenteel/project) 2022

Aanvraagformulier budgetsubsidie (incidenteel/project) 2022

Door dit online formulier in te vullen, kunt u subsidie aanvragen. U doet dit door met eHerkenning voor bedrijven in te loggen en de gevraagde gegevens op te geven. Volg a.u.b. de volgende instructies. 

Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen

Bij een incidentele of project (budget) subsidie, kan de aanvraag het gehele jaar ingediend worden, maar minimaal 14 weken voorafgaande aan de datum waarop de activiteit(en) plaatsvinden.

Nog aan te leveren stukken (uploaden)

Voordat u begint met het invullen van het online formulier, dient u de volgende stukken voor te bereiden; een en ander conform art. 5 van de geldende Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis en de Beleidsregels Subsidieverstrekking Hellevoetsluis.

Tijdens het invullen van het online formulier zal u worden gevraagd deze bij te voegen middels een uploadknop.

a. het activiteiten jaarverslag 2021
b. het financieel jaarverslag 2021
          - onder € 50.000,-: moet voorzien zijn van een ondertekende bestuurdersverklaring.
          - boven € 50,000,- : laatste jaarrekening dan wel balans, moet voorzien zijn van een ondertekende controleverklaring van een 
          onafhankelijk accountant. Indien dit niet mogelijk is, kan volstaan worden met een concept jaarrekening.
c. een globale begroting over 2022
d. activiteitenplan 2022 met vermelding van nagestreefde doelen en de benodigde middelen
e. voorzieningenplan
f. omvang van de voorzieningen en reserves (bestemmingsreserve en egalisatie (algemeen) reserve
g. oprichtingsakte, dan wel statuten (voor zover nog niet in ons bezit)

Als u de bijlagen heeft verzameld en ingevuld, bent u klaar om het online formulier in te vullen. Kies 'Volgende Pagina'.